Støt

Regnskab

Det gik pengene til i 2018

Download regnskab

Årets indtægter

De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2018 op på 674,9 mio. kr., en faldende omsætning på 14,8 mio. kr. set i forhold til rekordåret 2017 og  en stigning på 88,5 mio. kr. i forhold til 2016. Indtægter til vores arbejde, der kom fra danskerne, gav 166 mio. kr., mens bevillinger fra Danida, EU og andre internationale donorer gav i alt 502,9 mio. kr. Øvrige indtægter (netto) gav 6 mio. kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (81,7%)

Vores aktiviteter i arbejdet ude i 2018 kan henføres til alle indsatsområder, og i forhold til 2017 er der et fald på 19,6 mio.kr. til 558 mio. kr. I forhold til 2016 er der sket en stigning på 102,6 mio. kr. Faldet i aktivitetsniveauet skyldes faldet i bevillinger fra Danida.

Udviklingsprojekterne er faldet med 21,1 mio.kr. til 251,1 mio. kr., de humanitære katastrofe-projekter er faldet med 4,9 mio.kr. til 175,5 mio.kr. og aktiviteter til humanitær minerydning blev øget med 6,3 mio.kr. til 131,5 mio. kr.
Samlet set har der været størst fokus på indsats-områder, som aktiviteter under den humanitære katastrofe bistand, humanitær minerydning, samt katastrofeforebyggelse vedrørende fødevare-sikkerhed. Endvidere har der været aktiviteter på sikring af demokratiske værdier samt diverse andre internationale aktiviteter.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har størst aktivitet, idet 292,2 mio. kr., svarende til 52,4% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats, afholdes der. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter: Sydsudan, hvor der er anvendt i alt 92,1 mio. kr. og hvor der bl.a. har været fokus på katastrofehjælp og humanitære minerydnings-aktiviteter og i Etiopien, hvor der er anvendt 63,2 mio. kr. og hvor fokus har været katastrofefore-byggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer. Endvidere er der anvendt hhv. 36,0, 33,5, 18,3 og 13,5 mio. kr. i Zimbabwe, Uganda, Malawi og Kenya, hvor aktiviteterne har været med fokus på katastrofehjælp og humanitære minerydnings-aktiviteter, katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer og sikring af demokratiske værdier.

Mellemøsten har haft de næststørste aktiviteter med 119,5 mio. kr., svarende til 21,4%. Det er særligt i følgende lande, der har været større aktiviteter: Palæstina, hvor der er anvendt 35,5 mio. kr. og hvor fokus bl.a. har været aktiviteter som sikring af demokratiske værdier. Endvidere har der været anvendt hhv. 29,1 mio. kr., 25,5 mio. kr. og 22,5 mio. kr. i Libyen, Libanon og Syrien, hvor aktiviteterne har været katastrofehjælp og humanitære minerydningsaktiviteter.

I Asien er der anvendt 90 mio. kr. svarende til 16,1%. Der er anvendt hhv. 29,3 mio. kr, 18,9 mio. kr., 15,9 mio. kr. og 14,7 mio. kr. i Myanmar, Cambodia, Nepal og Bangladesh med fokus på aktiviteter som sikring af demokratiske værdier, katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer og katastrofehjælp og humanitære minerydningsaktiviteter.

På de globale aktiviteter er der anvendt 55,3 mio. kr. (9,9%), og i Europa er der anvendt 1 mio. kr. (0,2%).

Oplysning og indsamling (12,1%)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2018 83,4 mio. kr., hvilket er 21,4 mio.kr. mere end i 2017. Den øgede stigning i de samlede udgifter kan bl.a. begrundes med de ændrede principper for tidsregistrering, hvilket betyder, at en større andel af lønomkostningerne flyttes til aktiviteter. Endvidere fordeles der andele af driftsomkostninger til de enkelte aktivitetsområder.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter for 67,1 mio. kr. til indsamlingsaktiviteter som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, Face2Face samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) til genbrugstøj og drift af genbrugsbutikker samt drift af Wefood butikkerne, som sælger overskudsmad.

På oplysningsarbejdet er der anvendt 16,3 mio. kr. bl.a. til udsendelse af Magasinet, kampagnen ’Det er dansk at dele’ og det generelle pressearbejde. Af de 16,3 mio. kr. er 2,8 mio. kr. eksternt finansieret, bl.a. fra Danida med knap 2 mio. kr. til projektrelateret oplysning og 0,3 mio. kr. fra Timbuktufonden.

Sekretariatsudgifter (6,2%)

De samlede udgifter til sekretariatsdrift, inkl. drift af landekontorer, udgjorde i 2018, efter at den del, der relaterer sig til program- og projektrelaterede udgifter, via tidsregistrering og omkostningsfordeling er flyttet til de relevante aktiviteter, 43,0 mio. kr., hvilket er 2,5 mio.kr. mere end i 2017. Stigningen i driften kan bl.a. henføres til øgede investeringer i IT i forbindelse med øget selvimplementering af projekter og GDPR aktiviteter, øgede lønomkostninger samt de generelle prisstigninger.

Administrationsprocenten

Administrationsprocenten er 5,6%, hvilket er 0,9% højere end i 2017 (4,7%). Den lidt højere administrationsprocent skyldes en lavere omsætning set i forhold til de højere sekretariats-omkostninger.

Der er indført en ny beregningsmetode af administrationsprocenten, hvor en større andel af omkostninger til lønninger, personale- og driftsomkostninger allokeres til de enkelte aktivitets-områder.

Årets resultat

Årets resultat udgør -14,8 mio. kr., som dækkes af tidligere års overskud. De væsentligste årsager til, at resultatet er lavere end forventet, er primært de faldende indsamlingsindtægter set i forhold til det forudsatte budget, hvor der var forventet en stigning i 2018 i forhold til tidligere år. Stigningen blev ikke opnået, og det har været nødvendigt at nedskrive et tilgodehavende med 5,7 mio. kr. for udført hjælpearbejde i Sydsudan

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, SMS, Direct Mail, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling via egen-indsamling, øvrige egen-indsamlinger via BetterNow, Aidbuider, direct respons TV, udsendelse af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay til Danmarks Indsamlingen. Derudover foretages indsamling ved salg af bæredygtig el, hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp, salg af varer til virksomheder via Buy Aid, der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier samt kontakt til virksomheder. (Journalnummer: 14-921-00047).

Kontakt

Pia Larsen
Regnskabschef
Mail: [email protected]
Telefon: 3315 2800

Få mere at vide om os

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Om os
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Det gør vi
Vi redder liv, opbygger samfund og bekæmper ulighed